You are here:

Co się kryje pod pojęciem muzeum?

Istnieje wiele instytucji mających na celu ochronę dóbr kultury. Tego typu obiekty powstawały już od dawna i nieustannie są tworzone nowe. Określa się je jako muzea. Są to instytucje tworzone na specjalne potrzeby, by przechowywać pewne dobra materialne, które mają szczególne walory dla całej ludzkości. Jest to szeroko pojęta sztuka, która obejmuje przedmioty ruchome, takie jak: malarstwo, rzeźba, grafika, rękodzieło artystyczne, złotnictwo, tkaniny, stroje z różnych epok, rzemiosło artystyczne. Muzea powstały z myślą, by przechowywać te przedmioty, które posiadają specjalne wartości artystyczne, historyczne, estetyczne. Są prezentowane w specjalnie przygotowanych w tym celu budynkach, zaś instytucja, która trzyma nad tym wszystkim pieczę, to właśnie muzeum. Jako jednostka organizacyjno-prawna, co zostało określone wedle ustawy, jej głównymi funkcjami jest właśnie gromadzenie tychże dóbr, ich ochrona, jak i wystawianie. Zebrane przedmioty są prezentowane na wystawach stałych, bądź czasowych. Stałe znajdują przez cały czas w tejże instytucji, zaś czasowe są wystawiane jedynie na pewien określony okres czasu. Są to dzieła rąk ludzkich, które posiadają pewne specjalne walory i gromadzi się je właśnie w tym celu, by móc im zapewnić ochronę, by mogły przetrwać, a po to, by można je było oglądać w muzeum. Prezentują one historię, jak i dorobek ludzkości. Chodzi tu nie tylko o to, by móc ochronić te obiekty przed zniszczeniem i zapomnieniem, ale pełnią też funkcję edukacyjną, zatem stanowią obrazowe przedstawienie tego, czego się naucza na lekcjach historii. Pełnią także funkcję estetyczną, zatem rozwijają pogląd na szeroko pojęte piękno. Nie wszystkie dzieła są prezentowane w czasie wystaw muzealnych. Niektóre są przechowywane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach, zaś z kolei wiele z dzieł sztuki jest wypożyczanych pomiędzy poszczególnymi instytucjami na wystawy czasowe.

Pozostałe wpisy o turystyce:

Related articles
 

Back to Top